Walkthrough: Scarlet Fate ~Fragments of the Past~

Sugerowana kolejność przechodzenia wątków:

Gentouka → Aterui Akishino no Furutsugu Okino Akifusa → Tomonori Kodo no Mae → Kuuso no Mikoto

Gentouka

Kuuso-no-Mikoto

Akishino no Furutsugu

Okino Akifusa

Kodo no Mae

Aterui

Tomonori

Dodaj komentarz